Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

มลูนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม
(Siam Marine Rehabilitation Foundation)

เนื่องจากเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ณ เกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทอดพระเนตร พื้นที่ โครงการฯ โดยมีคณะสำรวจจากกองทัพเรือภาคที่ 1 ได้ทำการสำรวจพื้นที่ทางทะเล และ สภาพปะการังใต้ทะเลของเกาะทะลุ พบว่ายังมีแนวปะการังที่สมบรูณ์ และสวยงาม อยู่มากเมื่อเทียบกับแหล่ง อื่นๆในทะเลอ่าวไทยทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้พัฒนาเกาะทะลุแล ะพื้นที่โดยรอบภายใต้แนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดปร ะโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และดำรงไว้ซึ่ง ทรัพยากรธรรมชาติอันสมบรูณ์ให้อยู่คู่ท้องถิ่นไทยตลอดไป