Wednesday, 12 February 2014 17:56

ขั้นตอนที่ 4: การนำเสนออย่างมืออาชีพ

เป็นขั้นตอนการนำความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงงานอย่างทุ่มเทพลังกาย พลังใจ สติปัญญาและเวลาในการทำกิจกรรมจนกระทั้งสำเร็จลุล่วงตาม 4 ขั้นตอน มานำเสนอในรูปแบบต่างๆแก่หน่วยงานต้นสังกัดของโค้ชแต่และ กิจกรรม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอ่าวบางสะพาน ดังต่อไปนี้

- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
- หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
- กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยความอุปถัมภ์ของบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
- มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม
- โครงการจัดการทรัพยากรประมง ชุมชนอ่าวบางสะพาน
- สำนักข่าวเด็กและเยาวชน ขบวนการตาสับปะรด
- เกาะทะลุ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท
- บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด

รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและนันทนาการจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัฒนธรรมจังหวัด ศึกษาจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วน ตำบลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยสามารถใช้รูปแบบในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น การทำคู่มือเดินศึกษาพื้นที่ธรรมชาติ (Guide Walk) การจัดนิทรรศการ การจัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำและสิ่งที่ได้ค้นพบ นำชมบริเวณศึกษาพื้นที่ธรรมชาติจากป้ายสัญลักษณ์ที่ได้ทำไว้สำหรับให้ผู้เยี่ยมชมได้ศึกษา การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแสดงละคร หุ่นเชิด หุ่นเงา แต่งบทเพลงเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทำโปสเตอร์ แผ่นพับ จัดทำเว็บไซต์ บอกเรื่องราวกิจกรรมที่ได้ทำ การทำสารคดีหนังสั้น เรื่องราวที่เกิดจากการตั้งคำถามและเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยรูปแบบง่ายๆ ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ สอนให้เด็กๆ จับประเด็น เขียนบท จัดระบบการทำงาน และใช้โปรแกรมตัดต่อแบบง่ายๆ เป็นต้น (เน้นการทำได้จริง และเหมาะสมกับศักยภาพ)