Wednesday, 12 February 2014 17:56

ขั้นตอนที่ 3: การลงมืออนุรักษ์

การศึกษานอกจากจะศึกษาข้อมูลจากตำรา จากข้อมูลสารสนเทศต่างๆ หรือจากผู้รู้ที่มีประสบการณ์แล้ว การลงมือปฏิบัติถือเป็นการศึกษาที่น่าเชื่อถือที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะผู้ศึกษาจะเข้าใจเรื่องนั้นๆอย่างถ่องแท้จากผลที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง หลังจากที่ได้คัดเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุดทั้ง 5 โครงงาน เพื่อจะเข้าสู่ระยะที่ 2 ของโครงการคือการลงมือปฏิบัติ เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ การเก็บข้อมูล การบันทึกผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญ ดังนั้นการวางแผนกำหนดวิธีการศึกษาในกระบวนการที่ 2 จำเป็นต้องมีทบทวนและพิจารณาให้ถี่ถ้วน ทางโครงการจึงจัดให้มีการเวิร์กชอป คือการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยแต่ละกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมีระยะที่ 2 จะได้ทดลองลงมือปฏิบัติเบื่องต้น เพื่อวิเคราะห์หาวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดเพื่อนำมาทำการศึกษาในขั้นตอนลงมืออนุรักษ์ ข้อมูลท่ีมีคุณภาพและเชื่อถือได้ผ่าน 2 กระบวนการข้างต้นอย่างเป็นระบบ จะให้คำตอบจากปัญหาที่ตั้งไว้เบื่องต้นอย่างถูกต้อง หรืออาจสามารถสร้างความรู้ใหม่ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง ตามขั้นตอนการเรียนรู้โดยโครงการดังนี้ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

ระยะที่ 2

ลงมือปฏิบัติ
เขียนรายงาน
นำเสนอผลงาน