Wednesday, 12 February 2014 17:56

ขั้นตอนที่ 2: การเรียนรู้โดยโครงงาน project-based Education

หลังจากที่ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการค่ายแล้วผู้ร่วมโครงการสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาโครงการที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษ แล้วรวมกลุ่มกันกลุ่มละ 4-5 คน ศึกษาโดยใช้แนวทางการเรียนรู้โดยโครงงาน ร่วมกันสำรวจประเด็นที่กลุ่มสนใจโดยปรึกษากับทีมวิทยากรกระบวนการเพื่อเลือกหัวข้อซึ่งสอดคล้องกับหมายของแต่ละทีมกิจกรรมและสามารถทำการศึกษาภายใต้เงื่องไขของโครงการได้ โดยการประมวลความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวแล้วจัดทำโครงงานตามขั้นตอนการเรียนรู้ดังนี้

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

ระยะที่ 1

เลือกหัวข้อหรือปัญหาที่จะศึกษา
วางแผน
กำหนดวัตถุประสงค์
ตั้งสมมุติฐาน/กำหนดตัวแปรที่จะทำการศึกษา (ถ้ามี)
กำหนดวิธีการศึกษา