Wednesday, 12 February 2014 17:48

ขั้นตอนที่ 1: การเรียนรู้ผ่านกระบวนการค่าย

เป็นขั้นตอนการเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งได้มีการดำเนินโครงการเพื่อการอนุรักษ์หรือพัฒนาให้มีประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้ว โดยสิ่งสำคัญคือ กิจกรรมต่างๆต้องอยู่ในความสนใจของเยาวชนกลุ่มเป้าหมายและสามารถนำมาประยุคต์กับการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้แล้วนำมาร้อยเรียนเป็นกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์เชิงทดลองที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงมือปฏิบัติได้ ในที่นี้ประกอบด้วย 4 เรื่องได้แก่

เรื่องที่ 1 ชุมชนประมงที่ทำอย่างถูกวิธี ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ คนและธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

เรื่องที่ 2 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมจนสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

เรื่องที่ 3 จากผลของการประมงยั่งยืนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นำพาสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์กลับสู่อ่าวไทย

เรื่องที่ 4 ก้าวไปด้วยกัน...ก้าวไปได้ไกล

“ชุมชนที่เข้มแข็ง” เกิดขึ้นมาจากความเข้าใจในบ้านเกิดถิ่นฐานของตัวเอง ความร่วมมือร่วมใจ ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาและต่อยอดในสิ่งที่มี นำไปสู่ความเข้าใจ และร่วมมือร่วมใจของผู้มาเยี่ยมเยือน จิตอาสามาด้วยความหวังที่จะแบ่งปัน ตลอดเส้นทางของกระบวนการค่ายที่ผู้ร่วมโครงการจะได้พบปะกับเพื่อนใหม่ๆ ที่จะได้แลกเปรียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นเพื่อนร่วมทางในกิจกรรมต่างๆ และร่วมทำความดีไปด้วยกัน ส่งเสริมให้ผู้ร่วมโครงการ กล้าคิด กล้าแสดงออก ก่อเกิดจินตนากาณ์ และได้รับความสนุกสนาน ไปพร้อมการปลูกฝังสำนึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านเรื่องราวความรัก ความอบอุ่น เอื้ออาทร ความมีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระหว่างกิจกรรม ให้เพื่อนๆ รักในบ้านหลังใหญ่ (ประเทศของเรา) และช่วยกันคนละไม้ละมือ เริ่มต้นสร้างความดี ผ่านกิจกรรมโดยมีตัวอย่างที่ดีจากเพื่อนๆ พี่ๆจิตอาสาและทีมวิทยากรกระบวนการ กิจกรรมจบลงพร้อมด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ชาวกัปตันบางสะพานทุกคน